Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Ben jij al een discipel van Jezus?

MATTEUS 28:18-20
En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Jezus heeft niet de opdracht gegeven om iedere gelovige lid te maken van een kerk maar wel om iedere gelovige te maken tot een discipel van Jezus. Er zijn grote verschillen tussen een kind van God die in Jezus gelooft en een discipel van Jezus. Een kind van God wordt geboren maar discipelen worden gemaakt.

VOOR WIE?
Deze training is bedoeld voor iedere gelovige die bereid is om gehoor te geven aan de opdracht die Jezus heeft gegeven.
 
HOE ZIET ZO'N ZATERDAG OCHTEND ERUIT?
Deze training bestaat uit een een aantal zaterdagochtenden. U krijgt tijdens deze ochtenden handvatten en richtlijnen aangereikt zodat jij een ware discipel van Jezus kunt zijn
 
WAT ZIJN ENKELE ONDERWERPEN
 • Wat is Gods specifieke wil en plan voor mijn leven?
 • Het verschil tussen een kerkganger en een discipel 
 • Discipelschap en Gods Woord
 • Discipelschap en Gebed
 • Discipelschap en Evangelisatie
 • Discipelschap en Karaktervorming
 • Discipelschap en Actie
WANNEER:
 • Zaterdag ochtenden 2024 bij genoeg animo!
 • aanvang 10.00 uur inloop met koffie/thee
 • eind 12.00 uur
 • Kon. Julianastraat 93
 • Gebouw Stichting Emmanuel
Je kunt je online aanmelden door het formulier op deze pagina in te vullen.

Inschrijfformulier