Emmanuel Gemeente Deventer |
Koningin Julianastraat 93 | 7415 GK Deventer | [email protected]

Investeert u met ons mee?

Lukas 12:33
Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Sommige gelovigen beseffen soms niet genoeg dat er een groot verschil zit tussen een collecte en een investering in Gods koninkrijk. Jezus leert ons namelijk niet alleen te geven maar ook te investeren. Deze manier van geven heeft een totaal andere dimensie. 

Wanneer je investeert in Gods koninkrijk dan verzamel je schatten in de hemel in plaats van hier op aarde. Het levert een eeuwig rendement op dat vele malen groter is dan wat een aandelenportefeuille kan opleveren. Iedere volgeling van Jezus wordt geroepen om te investeren in Gods koninkrijk. Hieronder kunt u lezen hoe de Emmanuel Gemeente investeeert in het koninkrijk van God.

De Emmanuel Gemeente heeft een groot evangelisatie en zendingswerk waarin u ook kunt mee-investeren. We zien dit werk als een investering in een schat in de hemelen die nooit opraakt. Onze investeringen bestaat met name uit 2 hoofdonderdelen:

1. wereldwijde evangelisatie
2. het helpen van de armen

Ons evangelisatiewerk
We hebben een landelijke evangelisatie website: goednieuws4jou.nl 
We hebben een evangelisatie-stand waarmee in de stad evangeliseren
We hebben onze eigen evangelisatie boekje: Emmanuel Goed Nieuws voor Jou
De Emmanuel Gemeente ondersteunt vele christelijke bedieningen in binnen en buitenland die wij persoonlijk kennen en waarmee wij verbonden zijn. Onder het submenu hiernaast kunt u lezen welke christelijke organisaties/kerken/bedieningen wij o.a. ondersteunen. (Galaten 6:10).

We hebben onze tv uitzendingen via Salland 1 TV, and Shine Star.
Hieronder kunt u zien hoeveel landen wij bereiken via Shine Star met onze Emmanuel Channel.

Ons charitywerk
We voorzien ook in een jaarlijks kerstdiner voor de Deventer dak & thuislozen
We delen jaarlijks honderden kerstpakketten uit aan de minderbedeelden .
We helpen de Deventer voedselbank.
We steunen wereldwijde rampen
We voorzien in the hope box (een voedseldoos) voor de allerarmsten in India.

Indien u wilt mee wilt investeren dan bent u van harte welkom. 

Financieel Beheer van de Emmanuel Gemeente

"....Door samen te reizen, nemen hij en ik elk wantrouwen weg. Want wij willen in geen geval dat iemand iets kan aanmerken op de manier waarop wij deze grote bedragen beheren..."-2 Cor.8:20 Het Boek (HTB)

In overeenstemming met dit Schriftgedeelte willen we vermijden dat het beheer van onze financiën onder verdenking komt te staan. Mede daarom vinden we dat we voor een gezond financieel beleid altijd bereid moet zijn om verantwoording af te leggen aan onze leden. We doen dit door het volgende:

1. We plaatsen het financieel jaarverslag van de Emmanuel Gemeente en van de Stichting Emmanuel op deze website. De Emmanuel Gemeente heeft ten doel ‘het bevorderen van het Evangelie in woord en daad met gebruikmaking van alle daartoe geëigende middelen’. Stichting Emmanuel is opgericht voor het faciliteren en beheren van vastgoed faciliteiten ten behoeve van de Emmanuel Gemeente.

Emmanuel Kerk 2021

Stichting Emmanuel 2021

2. Onze penningmeester legt ieder jaar verantwoording af aan het bestuur van de gemeente.

3. Ieder jaar wordt door een kascommissie, afzonderlijk van de penningmeester, de boekhouding nogmaals gecontroleerd.

4. Ieder jaar wordt de boekhouding door een extern accountantsbureau nogmaals gecontroleerd.